Упис у први разред је обавезан за децу која до септембра 2024. године пуне од 6,5 до 7,5 година. Ове школске године обавезан је упис за децу рођену 2017. године и децу рођену до краја фебруара 2018. године.

Родитељи чија су деца рођена у периоду од 1. марта 2018. до 31. августа 2018. године, уколико желе превремени полазак детета у школу, пријављују га за проверу спремности детета за полазак у први разред. Проверу зрелости за полазак у школу врши психолог и педагог школе применом стандардних поступака и инструмената.


Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Ако не постоји могућност да се испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине.

Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који дете може оптимално да одговори.

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Ако додатна подршка захтева финансијска средства, упућује писмени захтев изабраном лекару надлежног дома здравља за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке које утврђује интерресорна комисија.

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју могу да се упишу деца на основу препоруке изабраног лекара надлежног дома здравља, а на основу процене потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, уз сагласност родитеља.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе, ако просторни капацитети школе то дозвољавају.


Ближе услове за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, састав и начин рада интерресорне комисије, прописују споразумно министар надлежан за послове здравља, министар надлежан за послове социјалне политике и министар.

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions