ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Одлука о додели уговора ОПЈН-18/23

 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА УЧЕНИКА

Одлука о додели уговора НН-15/23

 

УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПУТОВАЊА ОПЈН-23/23

Јавни позив

Општи део-подаци о предмету набавке

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Одлука о додели уговора ОПЈН-23/23

ПЈН-Одлука о обустави

Спецификација за партију 1-излет за ученике првог разреда

Спецификација за партију 2- излет за ученике другог разреда

Спецификација за партију 3-излет за ученике трећег разреда

Спецификација за партију 4-излет за ученике четвртог разреда

Спецификација за партију 5-излет за ученике петог разреда

Спецификација за партију 6-излет за ученике шестог разреда

Спецификација за партију 7-излет за ученике седмог разреда

Спецификација за партију 8-излет за ученике осмог разреда

Спецификација за партију 9-настава у природи за ученике првог разреда

Спецификација за партију 10-настава у природи за ученике другог разреда

Спецификација за партију 11-настава у природи за ученике трећег разреда

Спецификација за партију 12-настава у природи за ученике четвртог разреда

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОПЈН 12/23

Модел уговора

Образац структуре цене

Образац трошкова припреме понуда

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Спецификација

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора 

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Општи део-подаци о предмету набавке

Упутство понуђачима како да саставе понуду

 

ХРАНА ЗА УЧЕНИКЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ

ПЈН-Општи подаци о предмету набавке

ПЈН- Критеријуми за доделу уговора

Предлог ужине за ученике

ПЈН-Упутство понуђачима како да сачине понуду

ПЈН-Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

ПЈН-Јавни позив

Предлог јеловника ручка за ученике

Образац структуре цене

Образац трошкова припреме понуда

Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења

Одлука о додели 

 

 

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу

 

 

USLUGE ORGANIZACIJE PUTOVANJA

Javni poziv (1).pdf

PJN - Opšti deo – podaci o predmetu nabavke (1) (1).pdf

PJN - Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima (1) (1).pdf

Specifikacija za Partiju 1- Izlet za učenike prvog razreda (1).pdf

Specifikacija za Partiju 12 - Nastava u prirodi za učenike četvrtog razreda (1).pdf

Specifikacija za Partiju 10- Nastava u prirodi za učenike drugog razreda.pdf

Specifikacija za Partiju 11 - Nastava u prirodi za učenike trećeg razreda (1).pdf

Specifikacija za Partiju 9- Nastava u prirodi za učenike prvog razreda (1).pdf

Specifikacija za Partiju 8- Ekskurzija za učenike osmog razreda (1).pdf

Specifikacija za Partiju 7- Ekskurzija za učenike sedmog razreda (1).pdf

Specifikacija za Partiju 6- Izlet za učenike šestog razreda (1) (1).pdf

Specifikacija za Partiju 6- Izlet za učenike šestog razreda (2).pdf

Specifikacija za Partiju 5- Izlet za učenike petog razreda.pdf

Specifikacija za Partiju 4- Izlet za učenike četvrtog razreda (1).pdf

Specifikacija za Partiju 3- Izlet za učenike trećeg razreda.pdf

Specifikacija za Partiju 2- Izlet za učenike drugog razreda (1).pdf

PJN - Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju.pdf

 

     

       

 

OSIGURANJE UČENIKA

Odluka o dodeli ugovora NN-23-22.pdf

 

Hrana za učenike u dnevnom boravku OPJN -21/22

 

MODEL UGOVORA - OPJN 21-22.pdf

Obrazac strukture cene, OPJN 21-22.pdf

Obrazac troškova pripreme ponuda, OPJN 21-22.pdf

Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja, OPJN 21-22.pdf

Podaci o predmetu nabavke, OPJN 21-22.pdf

Specifikacija, OPJN 21-22.pdf

PJN - Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima (19).pdf

PJN - Javni poziv (1).pdf

PJN - Kriterijumi za dodelu ugovora (1).pdf

PJN - Opšti deo – podaci o predmetu nabavke (22).pdf

PJN - Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu (1).pdf

PJN - Odluka o dodeli ugovora OPJN 22-22 (1).docx

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju.pdf

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ ВЕРЗИЈА 1

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ ВЕРЗИЈА 3

 

Dokumenta za PJN - Električna energija, redni broj nabavke OPJN 10/22

 

PJN- javni poziv

PJN- kriterijumi za dodelu ugovora

PJN- opis kriterijuma

PJN- opšti deo- podaci o predmetu nabavke

PJN- podaci o ponuđačima kako sa sačine ponudu

Model ugovora OPJN

Obrazac strukture cene OPJN

Obrazac troškova pripreme ponuda OPJN

Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja

Specifikacija OPJN

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

3.4.Javni poziv (25).pdf

3.4.MODEL UGOVORA - OPJN 05-21.pdf

3.4.Obrazac strukture cene, OPJN 05-21.pdf

3.4.Obrazac troškova pripreme ponuda OPJN 05-21.pdf

3.4.Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja, OPJN 05-21.pdf

3.4.Specifikacija, OPJN 05-21.pdf

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ОБУСТАВИ ИЛИ ПОНИШТЕЊУ

 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ- ИЗМЕНА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ- ИЗМЕНА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ- ИЗМЕНА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ- ИЗМЕНА

 ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

 

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УЧЕНИКА

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

ХРАНА ЗА УЧЕНИКЕ

 

МОДЕЛ УГОВОРА

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА

 

ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

 

ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА

 
ОПШТИ ДЕО- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРАПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ЧИЈА ЈЕ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НИЖА ОД ПРАГОВА НАВЕДЕНИХ У ЧЛАНУ 27. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ЧИЈА ЈЕ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НИЖА ОД ПРАГОВА НАВЕДЕНИХ У ЧЛАНУ 27. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА- УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ЧИЈА ЈЕ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НИЖА ОД ПРАГОВА НАВЕДЕНИХ У ЧЛАНУ 27. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА- УСЛУГА ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА


Јавне набавке 2019/20


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ 


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  07-20

31.3 Позив за подношење понуда ЈНМВ 07-20.pdf

31.3 Конкурсна документација ЈНМВ 07-20.pdf

3.04.2020 Додатно објашњење КД, бр.1.pdf

13.4 Одлука о доделу уговора 07-20.pdf

26.05 Обавештење о закљученом уговору 07-20.pdf

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК - УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ПУТОВАЊА 05-20

ППЈН 05-20 Koнкурсна документација.pdf

Додатно објашњење КД, бр.1.pdf

Одлука о додели уговора ППЈН-5-20.pdf

Oдлука о обустави Преговарачког поступка 5-20.pdf


УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ПУТОВАЊА 27-19

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНО ОБАВЕШТЕЊЕ


ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 20.1.2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

27-19 Одлука о обустави поступка.pdf


Услуга организације културних и рекреативних активности учениника ван објекта школе, редни број набавке ОПЈН 29/19 


ПОЗИВ НА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УГОВОР

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА


ПОЗИВ НА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ХРАНА ЗА УЧЕНИКЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ НА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


Измена број 3 плана јавних набавки за 2019. годину
Јавне набавке 2018/19


РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ХРАНА ЗА УЧЕНИКЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИЈавне набавке 2017/18


Храна за ученике у дневном боравку

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ НА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Храна за ученике у дневном боравку, редни број набавке ЈНМВ 04/17

3.11.2017.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

3.11.2017.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.11.2017.ИЗЈАВА О ОДСУСТВУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАНА НАБАВКИПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Електрична енергија

ПОЗИВ НА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ


ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

Јавне набавке 2016/17

ОБРОЦИ (РУЧАК) И УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде


Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсне документације

Одлука о додели уговораЈавне набавке 2015/16


Текуће поправке и одржавање Свечане сале

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговоруРучак и ужина за ученике у продуженом боравку

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Објашњење

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Електрична енергија

Конкурсна документација

Позив на подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ


Услуга физичко-техничко обезбеђење

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора
Јавне набавке 2014/15


Јавне набавке - СНАДБЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Конкурсна документација

Позив на подношење понуда

Конкурсна документација 2

Позив за подношење понуда 2

Обавештење о закљученом уговору


Јавне набавке - ШТАМПАЊЕ ПОХВАЛНИЦА

Одлука о јавном позиву- Похвалнице

Јавне набавке - ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Конкурсна документација

Позив на подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Ј А В Н А   Н А Б А В К А   Б Р .   3  / 2 0 1 4

УСЛУГЕ ПРИПРЕМЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ РУЧКА И УЖИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ОШ "ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ" ЗА НАСТАВНЕ ДАНЕ ДО КРАЈА ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ

 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одговор 1


Одговор 2

Обавештење о закљученом уговору
Јавнa набавка бр. 1/2015- Услуге дистрибуције електричне енергије

Конкурсна документација 1-2015.pdf

Позив за подношење понуде.pdfНабавка добара наруџбеницом - ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ (Позив са спецификацијом бр. 1-15)

Набавка добара наруџбеницом – ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ (Позив са спецификацијом бр. 2-15)

Набавка добара наруџбеницом – ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ (Позив са спецификацијом бр. 3-15)

Набавка добра наруџбеницом – ЗАШТИТНА ХТЗ ОПРЕМА (Позив са спецификацијом бр. 4-15)

Набавка добара наруџбеницом – БИРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА (ПОЗИВ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ БР. 5-2015)

Консултанска услуга у области јавне набавке „Инвестиционо одржавање крова објекта ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ (ламела „Ц“ и „Д“)“


Услуга „Сређивања архивске грађе и регистратурског материјала“


Позив за подношење понуда путем наруџбенице бр. 8/2015 – Остали административни материјали, обрасци и јавне исправе у основној школи.

Позив за подношење понуда – Материјали за образовање и наставна средства за образовање

Позив за подношење понуда – Видео пројектор и плафонски носач

Позив за подношење понуда – Бицикли


Инвестиционо одржавање дела крова објекта Ламеле „Ц“ и „Д“ и крова изнад свечане сале и улазног хола- Редни број набавке 2/15.

ПРЕДМЕТ- КРОВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- КРОВ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ- КРОВ

Pojašnjenje KD.pdf

Izmena Konkursne dokumentacije.pdf

Odgovori na pitanja br.1.pdf

Poziv za podnosenje ponude, OS DSL, 2-15.pdf

Konkursna dokumentacija - Portal JN - Sajt škole.pdf

Predmer Krov - jul_2015.xlsx


Oбавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке- Извођење радова на инвестиционом одржавању дела крова ОШ "Деспот Стефан Лазаревић":


http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=781759&idp=722794


Konkursna dokumentacija OS DSL, 3-15.pdf

Poziv za podnosenje ponude OS DSL, 3-15.pdf


 


Јавне набавке - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Конкурсна документација обезбеђење 2013-2014.pdf

Ispravka konkursna dokumentacija obezbedjenje 2013-2014.pdf

Zahtev i odgovor skole.pdf

Obavestenje o zakljucenom ugovoru.pdf

Позив за подношење понуда - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Јавне набавке - ИСХРАНА УЧЕНИКА

Конкурсна документација- ИСХРАНА УЧЕНИКА

Позив за подношење понуда - ИСХРАНА УЧЕНИКА

Захтев за појашњењем- ЛИДО

Одговор на захтев- ЛИДО

Обавештење о закљученом уговору

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions